Responsive Web Design

Kejsarens nya kläder

Ett i dag populärt uttryck inom webbdesign är “responsive web design”. Det som mer eller mindre framtvingat att arbeta med responsive web design är att mer än hälften av webb-besöken i dag görs med smarta telefoner och därmed ses på mindre displayer än vad som var tänkt sig när webben formades. Responsive Web Design, RWD, kan sägas ha som syfte att optimera besökarens upplevelse av och interaktion med webbsidan. Vad innebär då det rent praktiskt?

Image 4

Jo att webbsidan skall anpassa sig till mediets displaystorlek. Inget nytt här alltså, bara att följa gamla traditionella webbdesignsprinciper. Inom RWD jobbar man med förbättringar genom i huvudsak fluid grid, där man för storleken på sidelement använder sig av relativa enheter i stället för absoluta tal, det vill säga procent i stället för pixel eller punkter. Detsamma gäller för bilder, ange storleken i procent i stället för pixel eller punkter. Slutligen använder man sig av “media queries” som medger att webbsidan använder olika Cascading Style Sheets, CSS beroende av på vilken sorts enhet den visas. Inget av det här är något nytt. Det handlar bara om att följa de regler som alltid legat till grunden för det som kallas digital grafisk design, eller webbdesign. Den första webbsida som reagerade på vilken typ av enhet och display som sidan visades på byggdes för övrigt åt Audi och låg ute på nätet i slutet av 2001.  Som sagt var, inget nytt under solen.

Två olika metoder för webbsidor

Image 5Numera kan man jobba med webbdesign på två olika sätt. Antingen genom att skapa sidan från början, med HTML och så vidare, som beskrivits ovan, eventuellt med hjälp av Dreamweaver eller någon annan HTML- och CSS editor, det finns andra, till exempel CooffeCup för de som använder Mac, för att nu nämna någon mer, eller genom att använda sig av innehållshanteringssystem, CMS (en förkortning av den engelskspråkiga termen Content Management System). När man arbetar med CMS, jobbar man utifrån “templates” eller mallar, där designen redan är färdigställd och man efter att man valt mall, enbart behöver fylla på med innehåll. CMS kräver ingen kunskap om programmering, men låser samtidigt användaren till stor del vid en viss design. WordPress, Joomla och Drupal är de tre största aktörerna inom CMS. För den som vill bygga webbsidor där den egna kreativiteten och utformningen av webbsidor får stort utrymme är innehållshanteringssystem inte att föredra. Den som däremot vill jobba snabbt och enkelt kan finna fördelar med innehållshanteringssystem. Även vid “vanlig” HTML-programmering kan man utgå från templates eller mallar som sedan fylls med aktuell sidas innehåll i form av text och bilder. Återanvändning av kod och layout är helt enkelt ett sätt att snabba upp produktionen och används ofta för att effektivisera produktionen och sänka kostnaderna.